STATUT STOWARZYSZENIA 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z  PROBLEMAMI  PAMIĘCI 

NIEZAPOMINAJKA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne  

1.      Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Dla Osób z Problemami Pamięci „Niezapominajka”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą  na podstawie przepisów prawa.

2.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

4.      Stowarzyszenie  współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

5.      Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

6.      Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

7.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

 

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia:      

§1.


1.      Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta stanowi wyłączną działalność Stowarzyszenia.

2.      Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1)      pomoc i wspieranie chorych i ich rodzin w walce z chorobą Alzheimera i Parkinsona

2)      odciążenie fizyczne i psychiczne rodzin

3)      integracja środowiskowa oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej

4)      edukacja prozdrowotna społeczeństwa w zakresie zaburzeń psychicznych

5)      zmiana stereotypów panujących w społeczeństwie związanych z zachowaniem ludzi z problemami psychicznymi

6)      zabieganie o akceptację i zrozumienie ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne

7)      prowadzenie działalności na rzecz osób z problemami psychicznymi

§2.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

1)      współpracę z organizacjami o podobnym profilu,

2)      współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia politycznego zainteresowanymi problemami ludzi starszych.

Formy działania:

1)      zajęcia terapeutyczne dla chorych,

2)      zajęcia świetlicowe dla chorych,

3)      poradnictwo grupowe,

4)      pomoc psychologiczna i duchowa

 

§3.

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.      członków zwyczajnych,

2.      członków wspierających,

3.      członków honorowych,

§2.

 Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§3.

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Walne Zebranie.

2.      Członek zwyczajny ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)      zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

3)      korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

3.      Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)                   przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)                  regularnego opłacania składek członkowskich,

3)                  uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

                                                                       §4.

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.

2.      Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

3.      Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4.      Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się zdeklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. 

§5.

1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.  Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.  Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4.  Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

                                                                          §6.

1.      Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.

2.      Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

1)      dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2)      automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,

3)      śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

3.      Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1)      działania na szkodę Stowarzyszenia,

2)      naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)      popełnienia przestępstwa.

4.      Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

                                                                         §1.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”,

3. Komisja Rewizyjna.

§2.

 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§3.

W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

                                                                        §4.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania Członków mogą być:

1)      zwyczajne,

2)      nadzwyczajne,

3)      robocze.

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 7 dni przed terminem obrad.

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

      1)     z inicjatywy Zarządu,

2)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.  Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.

6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej  ½ ogólnej liczby głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

7. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności  co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

8. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

9. Walne Zebranie Członków:

1)      ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,

2)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)      decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

4)      wybiera Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisję Rewizyjną,

5)      uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,

6)      podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego          

                        majątku,

7)      rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

8)      nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

                                                                          §5.

Zarząd Stowarzyszenia

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2.  Zarząd składa się z 3-5 osób.

3.  Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. Zarząd może ze swojego grona wybrać prezesa, vice-prezesa, sekretarza, skarbnika. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4.   Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5.  Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1)      realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

2)      uchwalania planów działalności merytorycznej i finansowej,

3)      przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4)      zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej,

5)       ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

 Umowy zawierane z członkiem Zarządu Stowarzyszenia podpisują dwaj inni członkowie Zarządu.

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

                                                                     §6.

 Komisja Rewizyjna

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 2-3 osób.

2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i członka.

3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4.    Członkowie Komisji mają prawo:

   1) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

   2)  wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:

1) kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

3)  składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

4)  składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

6.Członkowie Komisji pracują społecznie.

 Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

                                                              

      1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:

1) składek członkowskich członków zwyczajnych,

2)  dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności  prywatnej,

3)  dochodów z majątku Stowarzyszenia.

       2.  Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

3.  Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami    Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

4.   Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

5.  Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

       6.  Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów

            lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

            

7.   Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

        8. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

                                                                       §1

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

                                                                       §2

 Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Likwidatora, wskazując fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.